ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η Same Day Courier αναλαμβάνει την ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή στον τιμοκατάλογό της. Ο πελάτης συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, υπάλληλος ή συνεργάτης της Same Day Courier ούτε ο πελάτης, έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες.

  1. Ο πελάτης εγγυάται ότι: A) είναι κύριος των παραδοθέντων αντικειμένων ή εγγράφων, ή ο εκπρόσωπος του κυρίου των εν λόγω αντικειμένων. Β) Τα αντικείμενα είναι σωστά συσκευασμένα. Εάν προκληθεί βλάβη στο περιεχόμενο λόγω κακής συσκευασίας υπεύθυνος θεωρείται ο πελάτης και αποκλείεται η περίπτωση αποζημίωσης από την Same Day Courier. Γ) Τα στοιχεία και οι πλήρεις διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη είναι σωστά συμπληρωμένες.
  2. Η Same Day Courier έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ελέγξει το αντικείμενο το οποίο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Η Same Day Courier επίσης δικαιούται να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη.
  3. Η Same Day Courier αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των αποστολών με χρέωση του παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της αμοιβής της εταιρείας από τον παραλήπτη, για οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης προς την Same Day Courier αναλαμβάνει ο αποστολέας.
  4. Η Same Day Courier διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική, ηλεκτρονική κτλ.) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναφερόμενου ως «πελάτη».
  5. Η Same Day Courier δεν ευθύνεται για τις μη ολοκληρωμένες αποστολές στον αποστολέα ή παραλήπτη που οφείλονται σε ατυχήματα, βλάβες οχημάτων, κακές καιρικές συνθήκες, ταραχές, διαδηλώσεις, εμπόλεμες καταστάσεις, επιστρατεύσεις, απεργίες και γενικά σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες από την ίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποστολές πραγματοποιούνται μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, εντός του ωραρίου της Same DayCourier. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε πραγματοποιούνται με προτεραιότητα το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
  6. Η Same Day Courier δεν ευθύνεται για μερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια των μεταφερομένων αντικειμένων λόγω κακής ή ανεπαρκούς συσκευασίας, ατυχημάτων, ταραχών, δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθυστερήσεων με παραλαβές ή παραδόσεις αυτών απο τα μέσα μεταφοράς και γενικά καταστάσεων μη ελεγχόμενων από την ίδια.
  7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 η ευθύνη της Same Day Courier για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής περιορίζεται στο ποσό των 74 ευρώ για έγγραφα και 221 ευρώ για αντικείμενα. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ.
  8. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη η διεκπεραίωση της αποστολής δύναται να ασφαλιστεί μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε με την Same Day Courier για λεπτομέρειες, δυνατότητες και τρόπους ασφάλισης των μεταφερόμενων αντικειμένων.
  9. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Same Day Courier σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης της μεταφοράς από την Same Day Courier.
  10. Η Same Day Courier δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων όταν αυτή αντίκειται στο νόμο ή αφορά αντικείμενα τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ. Σε κάθε περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταφοράς χρημάτων.